Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Powered by Made

Versie geldig vanaf: 02-02-2021

Artikel 1. Definities

1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door Powered by Made, gevestigd aan De Waard 89 te Heiloo, hierna te noemen “Powered by Made”

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Powered by Made een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder algemene voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Diensten: alle diensten die Powered by Made voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.

1.5 Producten: alle producten die Powered by Made aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: websites, (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden (CMS), applicaties en overige toepassingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Powered by Made gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Powered by Made verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Powered by Made en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Powered by Made en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Powered by Made alleen bindend indien en voor zover deze door Powered by Made uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Indien Powered by Made op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle door Powered by Made uitgevaardigde offertes zijn veertien dagen geldig voor aanvaarding.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Powered by Made het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst tussen Powered by Made en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Powered by Made uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2 Indien Powered by Made, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werkzaamheden moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Powered by Made gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Powered by Made zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Powered by Made wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Powered by Made geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Powered by Made

5.1 Powered by Made garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 Powered by Made spant zich in om de gegevens die Powered by Made voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient Powered by Made met de Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4 Powered by Made is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde Producten. Ook is Powered by Made een hyperlink te plaatsen op ontwikkelde websites naar de website van Powered by Made. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, tenzij de Opdrachtgever en Powered by Made schriftelijk anders overeenkomen.

5.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Powered by Made eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de Opdrachtgever te publiceren op de Website van Powered by Made en/of overige promotionele uitingen van Powered by Made.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Powered by Made aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Powered by Made worden verstrekt.

6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Powered by Made zijn verstrekt, heeft Powered by Made het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 De Opdrachtgever stelt Powered by Made steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email, telefoonnummer en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5 Bij klachten over de door Powered by Made geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Powered by Made binnen veertien dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart Powered by Made één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.

6.6 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Powered by Made nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Powered by Made niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7. Levering

7.1 De door Powered by Made te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld. De door Powered by Made opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Powered by Made zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Powered by Made zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

7.2 Een door Powered by Made vastgestelde leveringstermijnen kunnen nimmer als fatale termijnen beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Powered by Made niet van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Powered by Made, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Powered by Made mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5 Aan de leveringsplicht van Powered by Made zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Powered by Made geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

7.6 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtnemening van het hiervoor bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle door Powered by Made verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.3 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Opdrachtgever geen gebruik maakt van de diensten en/of programmatuur.

8.6 Indien de Opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de Opdrachtgever zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen tien dagen na factuurdatum mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op reclame. Betwisting van een deel van een factuur laat onverlet dat betaling van het niet betwiste deel van de factuur binnen de gestelde termijn dient plaats te vinden.

8.7 In het geval dat de geleverde dienst bestaat uit trainingen heeft de opdrachtgever het recht één of enkele trainingen te annuleren. Bij annulering binnen één maand vóór de geplande data is de opdrachtgever de helft van de kosten aan de opdrachtnemer verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande data is de opdrachtgever het hele bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

9.1 De door Powered by Made geleverde producten blijven te allen tijde eigendom van Powered by Made. Powered by Made verleent de Opdrachtgever het recht om de Producten voor onbepaalde tijd te gebruiken met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 10.

9.2 Ingeval Powered by Made een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Powered by Made vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9.3 De door Powered by Made geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4 De inhoud van de website van Powered by Made, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Powered by Made en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Powered by Made.

9.5 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Powered by Made ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Powered by Made.

9.6 Alle door de Opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Powered by Made geleverde Producten blijven eigendom van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Licentie

10.1 De aan de Opdrachtgever verstrekte Producten worden verstrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 De licentie betreft een eeuwigdurende, niet-exclusief licentierecht tot het gebruik van de door Powered by Made beschikbaar gestelde Producten.

10.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Producten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Powered by Made is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2 Powered by Made kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als Powered by Made gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 ledere overeenkomst tussen Powered by Made en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Powered by Made kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Powered by Made aan de overenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Powered by Made toegerekend kunnen worden

12.2 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Powered by Made aan de overenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Powered by Made toegerekend kunnen worden
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

12.3 Powered by Made sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Powered by Made geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Powered by Made.

12.4 Powered by Made is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 13. Conformiteit

13.1 Powered by Made zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Powered by Made in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2 Na levering van Producten zal Powered by Made gedurende 14 dagen eventuele fouten kosteloos verhelpen. Na het verstrijken van deze termijn zal hetgeen bepaald in artikel 13.3 van toepassing zijn.

13.3 Na het verstrijken van de termijn als genoemde in artikel 13.2 zal Powered by Made kosten in rekening brengen voor wijzigingen. De kosten voor het meerwerk als bedoeld in dit artikel overeenkomstig het normale tarief van Powered by Made worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Powered by Made aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Powered by Made

13.4 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Powered by Made te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Powered by Made, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en overige bepalingen

14.1 Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien Powered by Made hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Powered by Made partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

14.3 De Opdrachtgever en Powered by Made zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.4 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechter te Alkmaar bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

Powered by Made:

KvK: 74048708

De Waard 89

1851 RC Heiloo